Vedtekter for Horten & Omegn Pistolklubb


VEDTEKTER FOR HORTEN & OMEGN PISTOLKLUBB

§ 1 Formål.
Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Klubben skal fremme pistolskytingens sak ved å tilrettelegge mulighetene for gjennomføring av de grener og program av pistolskyting som medlemmene til enhver tid ønsker å praktisere.

§ 2 Organisatorisk tilknytning.
Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Vestfold Idrettskrets Og Norges Skytterforforbund Klubben har sete i Horten kommune og er medlem av Idrettens kontaktutvalg i kommunen.

§ 3 Medlemskap
Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem og ved innmelding oppgis personalia på skjema utarbeidet for dette og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at forpliktelsene til andre idrettslag er ordnet, jfr. NIF’s lov § 39. Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet klubben i minst en måned og ha sitt forhold til klubben i orden. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget og som representant til ting eller møter i overordnede organisasjonsledd.
Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd, samt klubbens lover og bestemmelser.
Medlemmet skal motta 1 eksemplar av klubbens vedtekter og bestemmelser når medlemskapet trer i kraft. For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds straffebestemmelser.

§ 4 Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Forandring av kontingenten gjelder ikke før året etter da giroene sendes ut j januar og årsmøtet er senere. Medlemmer under 19 år og over 65 betaler en lavere kontingent. Æresmedlemmer, lagets leder og kasserer betaler ikke kontingent. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret slettes som medlem i klubben. Slettes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har adgang til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner. Årsaken må dokumenteres. Ved hvert års begynnelse skal styret gi Politiet melding om de personer som i løpet av foregående år har meldt seg ut av klubben, eller ikke har betalt medlemskontingent, og derfor ikke kan anses som medlem.

§ 5 Årsmøte
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar - mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene. Forslag må være sendt styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet.
Der vil valgkomiteens forslag og andre forslag til årsmøtet ligge.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Fullmaktsstemmer godtas ikke. I alle saker skal vedtakene for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som fattes må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere og tellekorps.
 3. Behandle årsmelding
 4. Behandle regnskap i revidert stand
 5. Behandle innkomne forslag og saker med styrets innstilling. Kun skriftlige forslag som er styret i hende innen fristen kan behandles. Eneste unntak er benkeforslag ved valg.
 6. Fastsette kontingent
 7. Velge følgende tillitsverv:
  • Styre, bestående av leder, nestleder, sekretær kasserer og 1 styremedlem samt 2 vararepresentanter. Fungeringstiden for de tillitsvalgte er 2 år, unntatt for leder som er 1 år.
  • Utdanningskontakt
  • 2 revisorer.
  • Representant(er) til Idrettens kontaktutvalg i kommunen
  • Representanter til ting i de organisasjoner laget er tilsluttet. Årsmøtet fastsetter mandat for representantene.
  • Valgkomite på 3-5 personer
  • 2 banefunksjonærer for hver disiplin som medlemmene ønsker å utøve.

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.
Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes ikke som avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når flere skal velges ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 6 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeberettige medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. Det skal minimum holdes 2 medlemsmøter (vår og høst).

§ 8 Styret
Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå klubbens daglige ledelse og representere den utad.
 3. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
 4.  Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. § 1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg, og på annen måte ivareta klubbens og medlemmenes interesse.

Styret skal som hovedregel holde møte første tirsdag i måneden, eller når leder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har ledere dobbeltstemme. Styrets møter protokollføres. Med protokoll menes innbundet bok med paraferte sider. Ved ny bok paraferes denne av styret. Alle medlemmer står fritt til å lese protokollen, som skal fremlegges på forlangende.

§ 9 Styrets arbeid
Lederen har den daglige ledelse av klubben. Lederen skal anvise alle utbetalinger og leder styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt. Leder skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt. Lederen må sammen med kassereren og revisoren sende inn oppgaver over klubbens medlemmer per 1. januar til overordnede instanser.
Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær.
Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal dessuten være lagets arkivar.
Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. Underkasserere kan velges hvis det er behov for det. Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.

§ 10 Oppløsning
Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag om dette på forhånd er satt på sakslisten, som på forhånd er tilstilet medlemmene minst 14 dager før møte. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at laget skal oppløses må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelser om lovendring, jfr. § 11. I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

§ 11 Lovendring
Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å være oppført på sakslisten, og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

§ 12 Inhabilitet
For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIF's inhabilitetsregler.

Sist oppdatert søndag 11. mars 2012 15:45